GELIBRE

Ass.per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia

11/16/2008

DEGRADACIÓ PAISATGÍSTICA. MÉS ATACS AL TERRITORI


L’Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia – GELIBRE ha adreçat un escrit a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Territori denunciant una extracció d’àrids en Sòl No Urbanitzable no classificat per a aquest ús. La pedrera situada en la partida de l’Atzaïla (pol. 1) del terme de Pego, fa temps, va fer una extracció sense llicència en el terme municipal de l’Atzúbia en SNU en la muntanya la Moleta Vella que ha provocat un fort impacte en l’entorn més immediat del nucli urbà. La concessió de l’explotació data del 27 d’agost de 1963 per a la zona que el PGOU de Pego classifica com a zona d’extracció d’àrids, però no per al pol. 10 del terme de l’Atzúbia. Tot i que és posterior a la concessió, el PORN de la Marjal de Pego prohibeix l’extracció d’àrids en tot l’Àmbit (Parc i zona d’esmorteïment d’impactes) i estableix criteris paisatgístics de protecció; la Llei 4/2004 de la Generalitat, d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge estableix també criteris de preservació, protecció i restauració paisatgística; i també en el mateix sentit la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana. Per això i, sobretot pel fort impacte ambiental de l’extracció, Gelibre sol·licita i exigeix com ho fa la normativa aplicable la RESTAURACIÓ com una mesura correctora de protecció ambiental d’una alteració i degradació del paisatge, d’acord amb l’art. 70 de la Llei Forestal de la CV: “La vulneració de les prescripcions contingudes en aquesta llei tindrà la consideració d'infracció administrativa i comportarà la imposició de sancions als responsables que tinguen, l'obligació del rescabalament de danys i d'indemnització dels perjudicis, i la restauració física dels béns danyats; tot això amb independència de les responsabilitats penals, civils o d'altre ordre en què podrien incórrer els infractors.” Anterior a l’extracció hi ha el Reial Decret 2994/1982, Restauració d’espais naturals afectats per activitats extractives, art 1.2 “Procederá la restauración, siempre que se trate de aprovechamientos a explotaciones a cielo abierto…”.
L’Atzúbia, 16 de novembre de 2008