GELIBRE

Ass.per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia

11/25/2008

LLICÈNCIA NOVA, LEGISLACIÓ VELLA?L’Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE ha presentat un escrit a l’Ajuntament de Pego sol·licitant la revisió i, si escau, la revocació de la llicència urbanística atorgada a la mercantil Pavimentos Bituminosos Serrano SL que sol·licità llicència per a “una modificación de la cimentación de una planta machacadora para la elaboración de áridos por machaqueo de residuos inertes” en la partida de l’Atzaïla, pol. 1, parc. 454 i 458 de Pego. En data d’11 de setembre de 2007 l’Ajuntament de Pego concedeix la llicència “a condició que no es modifique l’activitat”. La pedrera compta, amb data de 27 d’agost de 1963, amb autorització per a la fabricació de calç en forn de menys de 10 m³ de capacitat i per a la trituració amb un sol molí.
L’Associació GELIBRE està convençuda, i així ho reflectéix en l’escrit, que en la concessió de la llicència hi ha irregularitats que la situen lluny de la normativa sectorial aplicable a l’activitat d’extracció d’àrids.
En primer lloc l’actuació comporta una modificació substancial (contràriament a la qualificació de l’Ajuntament que l’ha considerada com a no substancial) i això té unes repercussions importantíssimes: és necessària la corresponent autorització ambiental integrada, segons disposa la disposició transitòria primera del Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. Per tant la regularització/legalització d’una explotació existent s’ha fet sense avaluació d’impacte ambiental i sense la preceptiva autorització ambiental integrada.
En segon lloc, no s’ha aportat la relació detallada de l’estat actual de les parcel·les afectades i els efectes futurs de la seua activitat, ni el Pla de Restauració.
Tampoc el Pla de Labors i mesures correctores convencen a GELIBRE perquè no ha tingut en compte el nucli urbà de l’Atzúbia, com ho demostra una de les conclusions de la Biòloga del projecte: “Teniendo en cuenta que la actividad se emplazará alejada de la población, se considera que las medidas correctoras propuestas son suficientes para el buen funcionamiento de la planta y la protección del medio ambiente atmosférico.” Quina és la distància del nucli de població que l’Ajuntament de Pego considera suficient? Ha comprovat l’Ajuntament de Pego la quantitat de “polvo difuso” que no molesta i no és nociu, segons la mercantil, per als ciutadans del municipi de l’Atzúbia? Ha comprovat l’Ajuntament de Pego l’efecte de les vibracions i explosions sobre les construccions del nucli urbà? En definitiva tot allò que la legislació vigent disposa referent a la contaminació i qualitat ambiental per a un poble que està a escasos 500m de la pedrera?
A més a més, la llicència ha estat atorgada incomplint el propi PGOU de Pego, concretament l’article 287 (altura máxima extraordinàriament superada) i l’article 194 (absència de Pla de Restauració).
I finalment, la concessió de la llicència no ha tingut en compte allò que disposa el Decret 280/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, perquè l’impacte visual sobre l’entorn sí que és “molt substancial”.


L’Atzúbia, 24 de novembre de 2008